Pomoc pedagogiczna

To działania, które polegają na rozpoznawaniu i zaspokajaniu poprzez odpowiednio dobrane formy pomocy, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Związane są z pomocą psychologiczną i ukierunkowane na udzielanie wsparcia dziecku w radzeniu sobie z trudnościami i rozwijaniu jego potencjału.

Doradztwo wychowawcze
Obejmuje spotkania z rodzicami lub opiekunami dziecka, które mają charakter poradnictwa wychowawczego. Rodzic otrzymuje pomoc w znalezieniu sposobów radzenia sobie z problemami w wychowaniu dziecka i rozwijaniu umiejętności rodzicielskich.

Diagnoza
Badanie dojrzałości szkolnej jest diagnozą edukacyjną przeprowadzaną u dzieci rozpoczynających naukę szkolną, której celem jest określenie stopnia przygotowania dziecka do jej podjęcia oraz wskazanie rodzaju i zakresu ewentualnego wsparcia, jakiego dziecko potrzebuje, żeby mogło sprostać stawianym wymaganiom.
Diagnoza umiejętności czytania i pisania:
– ocena poziomu czytania to sprawdzenie znajomości liter, umiejętności czytania głośnego, tempa i poprawności czytania oraz rozumienia sensu czytanego tekstu;
– ocena poziomu pisania jest badaniem znajomości podstawowych zasad ortografii, umiejętności przepisywania, pisania z pamięci i ze słuchu, które służy identyfikacji
i interpretacji błędów oraz ocenie graficznego poziomu pisma.
Badanie ryzyka dysleksji służy określeniu objawów dysharmonijnego rozwoju psychoruchowego u dziecka, które mogą zapowiadać przyszłe trudności w czytaniu i pisaniu.

Terapia pedagogiczna jest formą specjalistycznej pomocy udzielanej dziecku i jego rodzicom w pokonywaniu zaburzeń rozwojowych i trudności w nauce. Polega na rozpoznaniu problemu, zdiagnozowaniu go i zaprojektowaniu programu terapii, czyli rozwiązania zauważonego kłopotu.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) jest metodą terapeutyczną stosowaną w pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych. Obejmuje program uczenia się umiejętności w trzech obszarach: komunikacji, emocjach i interakcjach społecznych. TUS stosowany jest zarówno u dzieci , jak i osób dorosłych, a jego celem jest poprawa funkcjonowania osoby wśród innych ludzi.

Metoda Dobrego Startu, której celem jest rozwijanie aktywności umysłowej, usprawnianie psychomotoryki oraz ułatwianie funkcjonowania w relacjach z innymi. Zajęcia obejmują ćwiczenia funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo-kinestetycznych i motorycznych oraz ich współdziałanie czyli integrację percepcyjno-motoryczną, lateralizację, tj. ustalenie ręki dominującej oraz orientację w prawej i lewej stronie ciała, a więc to, co jest podstawą czynności czytania i pisania. Przeznaczone są dla dzieci przedszkolnych, które przygotowują się do nauki czytania i pisania, dzieci w młodszym wieku szkolnym, dzieci ryzyka dysleksji, a także dzieci o opóźnionym rozwoju psychomotorycznym oraz dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie.

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne przeznaczone są dla dzieci i młodzieży, przejawiających utrudnienia rozwojowe i edukacyjne związane z dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią.

Zajęcia rewalidacyjne skierowane są do osób objętych kształceniem specjalnym. Polegają na wspieraniu ich we wszechstronnym rozwoju poprzez niwelowanie dysharmonii rozwojowej i przygotowywaniu do samodzielnego funkcjonowania.

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dedykowane są dzieciom i młodzieży mającym trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego; obejmują korepetycje oraz odrabianie prac domowych.

Pomoc pedagogiczną prowadzimy stacjonarnie w gabinecie oraz w formie online poprzez Skype/Zoom.

Rejestracja tylko telefoniczna