Planowanie i realizacja procesu edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 • ADHD
 • Afazja
 • Ataksja rdzeniowo – móżdżkowa
 • Choroba przewlekła
 • Depresja
 • Dysleksja
 • Mutyzm wybiórczy
 • Niedostosowanie społeczne / zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim
 • Niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
 • Niepełnosprawność ruchowa
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • Spektrum zaburzeń autystycznych (autyzm, zespół Aspergera)
 • Szczególne uzdolnienia
 • Uszkodzenie słuchu
 • Uszkodzenie wzroku
 • Zaburzenia obsesyjno – kompulsywne
 • Zaburzenia opozycyjno – buntownicze
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia zachowania